• 20 jaar vakmanschap
 • Traditioneelparket specialist
 • Eigen showroom
 • Ambachtelijke kwaliteitsproducten

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN van zundert parket, GEVESTIGD AAN DE Keyserswey 73C73C te Noordwijk.

INSCHRIJVING K.v.K. 76461831

Tel: 0252-220704

Algemene Voorwaarden

Van

VAN ZUNDERT PARKET

Rechtsvorm: Eenmanszaak

1. Definities

 1. Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Van Zundert Parket

 1. Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Van Zundert Parket een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

 1. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Van Zundert Parket uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht verkopen en leggen van parket en laminaat, alsmede onderhoud en reparatie, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

 1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Van Zundert Parket ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Van Zundert Parket vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

 1. Huisregels

  Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.

 

 1. Lasten en beperkingen

  Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, danwel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang van de te verrichte werkzaamheden te realiseren

2. Algemeen

 1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Van Zundert Parket vervallen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Van Zundert Parket en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Van Zundert Parket voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Van Zundert Parket schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Van Zundert Parket op te stellen opdrachtbevestiging.

 1. Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Van Zundert Parket bindt Van Zundert Parket niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

 1. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Van Zundert Parket van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

 1. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

 1. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Van Zundert Parket slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Van Zundert Parket een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Van Zundert Parket is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 1. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Van Zundert Parket gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Van Zundert Parket gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

 1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 1. Indien een opdracht uitblijft, behoudt Van Zundert Parket zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

 1. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

 1. Alle door Van Zundert Parket opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld en/of is laten zien aan de hand van de getoonde stalen en monsters de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren en structuren van goederen. Geringe afwijkingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 1. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Van Zundert Parket gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Van Zundert Parket kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

 1. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Van Zundert Parket niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

 1. Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

 1. Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Van Zundert Parket wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Van Zundert Parket terug te zenden, bij gebreke waarvan Van Zundert Parket het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

 

4. Opdrachten

 1. Een bestelling of opdracht bindt opdrachtgever. Van Zundert Parket is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Van Zundert Parket kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 1. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van Zundert Parket ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Van Zundert Parket zijn bevestigd.

 1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Van Zundert Parket alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 1. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Van Zundert Parket pas na schriftelijke acceptatie.

 1. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

 1. Van Zundert Parket behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

 1. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door beiden partijen te bepalen tijdstip.

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Zundert Parket het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Van Zundert Parket bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Van Zundert Parket bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

 1. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

 

5 Levering en uitvoering van de opdracht

 1. In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is Van Zundert Parket, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Van Zundert Parket, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

 1. In het geval van levering van gegevens en/of goederen door de opdrachtgever is Van Zundert Parket, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Van Zundert Parket, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens en/of goederen.

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

 1. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Van Zundert Parket, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.

 2. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Van Zundert Parket enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Van Zundert Parket bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Van Zundert Parket schriftelijk is bevestigd.

 1. Het eventueel door Van Zundert Parket te verwerken materiaal, goederen en/of de door Van Zundert Parket te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Van Zundert Parket een niet-franco zending te weigeren.

 1. De door Van Zundert Parket te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Van Zundert Parket.

 1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

 1. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Van Zundert Parket wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

 1. Alle leveringstijden worden door Van Zundert Parket steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Van Zundert Parket eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 1. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Van Zundert Parket kennis geeft, onverminderd het recht van Van Zundert Parket om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Van Zundert Parket omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

 1. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Van Zundert Parket voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Van Zundert Parket het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Van Zundert Parket verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

 1. Ten onrechte aan Van Zundert Parket geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

 1. Van Zundert Parket is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Van Zundert Parket een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

 1. Indien Van Zundert Parket en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Van Zundert Parket gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

 1. Indien Van Zundert Parket goederen of gegevens (al dan niet door Van Zundert Parket vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Van Zundert Parket gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Van Zundert Parket ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 1. In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Van Zundert Parket te stellen.

 1. Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de opdrachtgever, aanvaardt Van Zundert Parket geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

 1. Van Zundert Parket verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

 1. Indien tijdens de uitvoering van een door Van Zundert Parket aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Van Zundert Parket onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Van Zundert Parket het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Van Zundert Parket reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

 1. Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Van Zundert Parket, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Van Zundert Parket het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Van Zundert Parket, als jegens Van Zundert Parket om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van Van Zundert Parket worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Van Zundert Parket tegen gevaar voor lijf en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

 1. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

 1. Wanneer een door Van Zundert Parket geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

 1. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

 

6. Overschrijding leveringstermijn

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Van Zundert Parket over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Van Zundert Parket ter voldoen.

 1. De met Van Zundert Parket overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Van Zundert Parket door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Van Zundert Parket van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

 1. Ingeval van overmacht zal Van Zundert Parket daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Van Zundert Parket kennis geeft. Onverminderd het recht van Van Zundert Parket om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Van Zundert Parket omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Van Zundert Parket het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

 

7. Klachten en Garantie

 1. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Van Zundert Parket is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Van Zundert Parket als bindend.

 1. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

 1. Opdrachtgever zal alle door Van Zundert Parket voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Van Zundert Parket in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

 1. Indien Van Zundert Parket een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Van Zundert Parket de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

 1. Van Zundert Parket aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

 1. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Van Zundert Parket niet, met name zal Van Zundert Parket in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

 1. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

 1. Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

 1. Op geleverde goederen is Van Zundert Parket nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Van Zundert Parket verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal Van Zundert Parket in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.

 1. Van Zundert Parket is nimmer gehouden garantie te verstrekken bij reparatie aan goederen welke door derden zijn geleverd en/of geplaatst, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Van Zundert Parket geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

 1. Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

 1. Restpartijen worden niet retour genomen.

 1. Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

 2. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

 1. Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

 1. Uitsluitingen van garanties

  De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

  • onjuist onderhoud;

  • onjuist gebruik;

  • moedwillige nalatigheid;

  • storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;

  • abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;

  • zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;

  • buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat;

  • gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

  • Indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat.

 

8. Aansprakelijkheid

 1. Van Zundert Parket draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Van Zundert Parket nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Van Zundert Parket voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).

 1. Opdrachtgever is gehouden Van Zundert Parket schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Van Zundert Parket instelt ter zake van schade ontstaan door of met de door Van Zundert Parket geleverde diensten.

 1. Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 1. Van Zundert Parket behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Van Zundert Parket niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Van Zundert Parket niet aansprakelijk.

 1. Adviezen worden door Van Zundert Parket naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

 1. Evenmin aanvaardt Van Zundert Parket enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Van Zundert Parket zijn verteld of ter hand gesteld.

 1. In geen geval zal Van Zundert Parket verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.

 1. Van Zundert Parket is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

 1. Indien Van Zundert Parket materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Van Zundert Parket geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.

 1. Van Zundert Parket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor oneffenheden in vloeren, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Van Zundert Parket aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Van Zundert Parket in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

 

9. Eigendomsvoorbehoud/COPYRIGHT

 

 1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Zundert Parket gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Van Zundert Parket verrichte of te verrichten diensten;

  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

 1. Van Zundert Parket is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Zundert Parket niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

 1. Het is Van Zundert Parket toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 1. Van Zundert Parket behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

 1. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

 1. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Van Zundert Parket of getoond op de website van Van Zundert Parket worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Van Zundert Parket een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Van Zundert Parket voorbehouden.

 

10. Betalingen

 

 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Van Zundert Parket daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Van Zundert Parket is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

 1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

 1. Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

 2. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Van Zundert Parket moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).

 1. Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Van Zundert Parket doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Van Zundert Parket uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Van Zundert Parket cederen. Opdrachtgever verleent Van Zundert Parket reeds nu voor als dan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

 1. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Van Zundert Parket het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling ( bankgarantie), of een door Van Zundert Parket te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

 1. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

 1. Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Van Zundert Parket de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Van Zundert Parket gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Van Zundert Parket op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

 

 1. De opdrachtgever verplicht zich tegenover Van Zundert Parket het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen.

 1. De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.

 1. Ingeval Van Zundert Parket een opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is Van Zundert Parket gerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan opdrachtgever, dit uitsluitend indien dit op het schaderapport uitdrukkelijk wordt vermeld